Idee

Sjoch My; Fiel My; Reitsje My; Hiel My! Basis­be­hoef­tes fan els­e­nien. Uni­ver­sele grûn­slag­gen foar it lib­ben. Tommy fer­telt it fer­haal fan in jon­kje dat trau­ma­ti­seert rek­ket en beslút om neat mear te sjen, neat mear te hea­ren en neat mear te siz­zen. Hy dri­uwt syn âlders nei wan­hoop… Nettsjinste­ande syn behei­ning leart hy keat­sen as de beste! Nei syn genê­zing rek­ket hy ferl­jochte en wurdt fer­ne­amd as Guru. Mei syn omke Romke stichtsjet hy in fakans­je­kamp wêr ‘t els­e­nien kan wurkje oan syn/harren ferl­joch­ting. Mar de mins­ken nim­men it útein­de­lyk net mear en fer­húnje Tommy. Hy is wêr alli­nich…
Wy spyl­jen en pro­dus­je­ren dit fer­haal tege­are mei stu­den­ten van D’Drive en AVP Minerva. De pro­duksje wurdt in gear­wur­king mei diel­nim­mers fan­Tromp­the­a­ter (soar­chyn­stel­ling Rond­om­zorg) in Ljou­wert dien.