fakatueres

Wy sykje noch (as stazjêre of frij­wil­li­ger, by foar­kar stud­in­ten):

  • Mins­ken foar it pro­mo­as­je­team
  • Gra­fysk ûnt­wer­pers
  • Tea­ter­tech­nisy
  • Ljocht­tech­nisy
  • Film­mak­kers, VJ’s, Byld- en Audio­de­sig­ners

Foar fragen/sollisitaasjes kinst yn mail stjoe­ren (mei moti­vaasje en CV / port­fo­lio) nei Mar­tin Sibrandi (sibrandi.m@tromptheater.nl)