Samen leren

Voor een rela­tief klein bedrijf biedt Rond­om­zorg veel sta­ge­plek­ken in veel dis­ci­pli­nes en veel nivo’s. Intern noe­men wij dit “het sta­ge­huis”. Stu­den­ten en dag­pro­gramma deel­ne­mers leren samen, met elkaar en van elkaar. Ook in het Tromp­the­a­ter lopen regel­ma­tig 3 of 4 sta­gi­ai­res rond: podium & eve­ne­men­ten tech­niek, event­ma­na­ge­ment (mbo) en sta­gi­ai­res van AVP Minerva. In het Tom­my­pro­ject is het de bedoe­ling dat zoveel moge­lijk men­sen de kans krij­gen om te erva­ren en te leren, stu­den­ten en de deel­ne­mers van de dagprogramma’s van Rond­om­zorg, waar Tromp­the­a­ter een onder­deel van is. Ieder­een wil gezien wor­den: See Me!