meiwurkers

Bauke Beert Keizer

Fer­ta­ler

Ivana Yntema

Pro­ject­lei­der fan it Pro­duks­je­buro. Stazjêre en frij­wil­li­ger. Ivana stu­de­ar­ret oan it Fries­land Col­lege D’Drive Event Mana­ge­ment.

Harry Wiersma

Boe­king en Mana­ge­ment

Pieter Sinnema

Roa­die, Sta­ge­hand en Tea­ter­tech­ni­kus. Pie­ter is frij­wil­li­ger en diel­nim­mer yn it Tromp­the­a­ter. Hy is in fêste krêft yn in soad pro­duks­jes en eve­ne­men­ten.

Johan Kok

Haad lûd­tech­niek

Martin Sibrandi

Koör­di­na­tor Tromp­the­a­ter

René de la Porte

pro­duks­je­li­der